Kierownik

Prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk

Od początku pracy – na etacie naukowo-dydaktycznym na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, dziś – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie na stanowisku Profesora w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii WL UJ CM. Od października 2007 r. jest kierownikiem Centralnego Ambulatorium Stomatologicznego Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej, którą to funkcję pełni do dziś. Od października 2010 r. pełni funkcję kierownika Zakładu, a następnie Katedry Stomatologii Zintegrowanej.

Jest autorem wielu prac naukowych i projektów badawczych, w tym prac nad zakażeniami Helicobacter pylori w jamie ustnej, badaniami mikroflory a stanem przyzębia u kobiet o różnym statusie hormonalnym, badaniami nad stanem klinicznym jamy ustnej w przebiegu radioterapii chorych na raka narządów głowy i szyi, oraz wielu innych. Dorobek naukowy obejmuje 78 pozycji, w tym 34 publikacje w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Jest organizatorem, a także uczestnikiem wielu konferencji, kongresów i sympozjów naukowych. Od 1981 roku należy do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 1997 do 2007 roku była członkiem Sądu Koleżeńskiego tego Towarzystwa, w kadencji 2005-2009 – delegatem na Walne Zebranie PTS i jest nim również w obecnej kadencji. Na czas kadencji 2009-2013 została wybrana V-ce Prezesem Oddziału Krakowskiego PTS, a także Sekretarzem Generalnym PTS.

W 2001 roku zaangażowała się w pracę Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Od 2005 roku pełni funkcję Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ORL. Bierze czynny udział w pracach Komisji Kształcenia oraz sprawuje nadzór naukowy nad konferencjami naukowo-szkoleniowymi organizowanymi przez Komisję Kształcenia ORL. Jest ponadto Członkiem Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarza Dentysty – pisma ORL w Krakowie.

Jest specjalistą w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Sprawowała funkcję opiekuna naukowego i kierownika specjalizacji kilkunastu lekarzy stomatologów odbywających staże specjalizacyjne w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz staży kierunkowych w tym zakresie. Od października 2008 jest opiekunem studentów III roku kierunku lekarsko-dentystycznego WL UJ CM.

Otrzymała m.in.: Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za cykl prac z zakresu doświadczalnej gastroenterologii (1993 r.), Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za cykl prac dotyczących roli tlenku azotu (NO) w czynnościach wydzielniczych, cytoprotekcji i gojeniu ostrych i przewlekłych owrzodzeń żołądka (1994 r.), a także Dyplom PTS za działalność naukowo-szkoleniową w roku 1996 oraz w roku 2003. Została również wyróżniona przez studentów III roku jako Najlepszy Asystent w roku akademickim 2008/2009.

W roku 2015 została wyróżniona przez studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i nominowana w Laudacjach Studenckich do Nagrody Plebiscytowej w kategorii „Przyjaciel Studenta”.

Od października 2016 pełni funkcję Prodziekana ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.